Principal list  |  Marwari Commercial High School & Junior College Mumbai


Time Name Remark
1916-1918 Shri Shantaram Rele
1918-1921 Shri Amrut Vyanktesh Dhareshwar
1921-1948 Shri K. M. Damle
1948-1949 Shri M. N. Katti
1949-1960 Shri Rambhai Patel
1960-1964 Shri H. V. Kewalramani
1964-1969 Shri R. K. Singh
1970-1986 Shri Akshayvar Singh
1986-1990 Shri M. D. Singh
1990-2004 Shri B. K. Purohit
2004-2012 Shri S. G. Gharat
2012-2014 Prabhari
2014 - To Be Contd. Shri Shubhash R. Pandey